Tech Forums

Tech Forums (http://forums.techeblog.com/)
-   Others - Internet (http://forums.techeblog.com/others-internet/)
-   -   Nh*n l*m dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói tại H* Nội (http://forums.techeblog.com/others-internet/186555-nha-n-la-m-da-ch-va-ka-toa-n-thua-tra-n-ga-i-ta-i-ha-na-i.html)

vnfastacc1 09-28-2016 04:09 AM

Nh*n l*m dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói tại H* Nội
 
Nh*n l*m dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói tại H* Nội
Tất cả các dữ liệu nghiệp vụ kế toán, thuế *ều thực hiện l*m trên phần mềm kế toán, l*m *ến *âu b*n giao v* c*p nh*t dữ liệu *ến *ấy *ể *ơn vị có thể kiểm tra tình hình thực tế v* phối hợp cùng giải quyết các vấn *ề trong quá trình thực hiện.
Chi ph* từ 500.000 * - 2.000.000 */ tháng tùy theo khối lượng công việc
1. Kê khai thuế TNCN GTGT TNDN tháng quý n*m:
H*ng tháng, quý *ầu mỗi kỳ sẽ có cán bộ *ến thực hiện các công việc như Khai thuế môn b*i h*ng n*m, L*p báo cáo thuế GTGT, TNDN h*ng tháng, quý g*i cơ quan thuế, L*p báo cáo quyết toán thuế TNDN n*m, L*p báo cáo quyết toán thuế TNCN n*m, L*p báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác, L*p báo cáo t*i ch*nh, Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh.
2. Các nghiệp vụ kế toán
Phân loại, sắp xếp, *óng chứng từ kế toán, *ịnh khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh Kiểm tra các chứng từ *ầu v*o, *ầu ra cho phù hợp với quy *ịnh của pháp lu*t, Hạch toán v* ghi sổ sách các chứng từ, L*p v* in các loại sổ sách kế toán theo qui *ịnh, *ứng tên nhân viên l*m kế toán cho doanh nghiệp, Bổ nhiệm, *ứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.
3. Tư vấn, giải trình thuế
Hỗ trợ tư vấn về lao *ộng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tư vấn kế toán, thuế v* hóa *ơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung v* phạm vi công việc thực hiện, L*m việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, L*m việc với công ty kiểm toán, L*m việc v* giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc *ã thực hiện
Liên hệ:
*iện thoại, Zalo, Viber: 0966 735 048
Email: yeuketoan2016******.com
Yahoo : yeuketoan2012
Skype: yeuketoan2012
https://yeuketoan2012.wordpress.com


All times are GMT. The time now is 06:48 PM.

Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.0.0 RC8